Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


  OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KA/FR  

Zalety oczyszczalni
KA/FR

Dane techniczne
Oferta
Charakterystyka ogólna
Efektywność pracy oczyszczalni
Rodzaj konstrukcji
Podstawowe parametry techniczne
Oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i końcowe
Usuwanie związków biogennych
Mieszanie
Napowietrzanie
System sterowania
OCZYSZCZANIE MECHANICZNE, BIOLOGICZNE I KOŃCOWE

Oczyszczanie mechaniczne

Ze ścieków dopływających do oczyszczalni usuwane są części stałe w procesie cedzenia i sedymentacji na zintegrowanym zestawie sito - piaskownik z automatycznym systemem sterowania. Zatrzymana stała frakcja organiczna za pomocą transportera ślimakowego trafia do kontenera na skratki i piasek.

Oczyszczanie biologiczne

Mechanicznie podczyszczone ścieki przepływają do zbiornika osadu czynnego, w którym zostają wymieszane z zawiesiną mikroorganizmów prowadzących proces biologicznego rozkładu zanieczyszczeń. Cykl biologicznego oczyszczania ścieków przebiega przy kontrolowanym, zmiennym stężeniu tlenu. W pierwszej fazie procesu (warunki tlenowe), zachodzi biochemiczne usuwanie związków organicznych (redukcja BZT5 i ChZT) oraz nitryfikacja (utlenianie azotu amonowego do azotanów). Konieczna dla prawidłowego przebiegu tych procesów ilość tlenu jest dostarczana przy pomocy zestawu napowietrzająco-mieszającego ET/FR. Druga faza oczyszczania zachodzi w warunkach niedotlenionych (anoksycznych) i umożliwia przebieg procesu denitryfikacji (biologicznej redukcji azotanów do azotu gazowego). W procesie symultanicznej denitryfikacji (przebiegającej równocześnie z usuwaniem BZT5 i ChZT) wykorzystywane są substraty organiczne dostarczane w ciągle dopływających ściekach surowych. W drugiej fazie oczyszczania tlen nie jest doprowadzany, a mieszanie zawartości komory osadu czynnego zapewnia mieszadło mechaniczne. W trzeciej fazie (beztlenowej) zapoczątkowany zostaje proces podwyższonej biologicznej akumulacji fosforu w biomasie osadu.

Poszczególne fazy przebiegają cyklicznie, w tej samej komorze osadu czynnego, a właściwy przebieg procesów usuwania związków organicznych, nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji zapewnia system sterowania, oparty na pomiarach tlenu rozpuszczonego.

Powstający podczas procesów oczyszczania biologicznego osad czynny poddawany jest recyrkulacji poprzez system rozdziału KA/ET-o wraz z systemem sterowania umożliwiającym regulację rozdziału osadu na nadmierny i recyrkulowany do komór osadu proporcjonalnie do przepływu przez każdą komorę z uwzględnieniem nastaw ustalonych na etapie rozruchu.

Oczyszczanie końcowe

Mieszanina ścieków oczyszczonych i kłaczków osadu czynnego przepływa z komory napowietrzania do osadnika wtórnego poprzez kilka przelewów rurowych w kształcie litery „H”. Umożliwiają one przepływ medium bezpośrednio do strefy gromadzenia osadu w osadniku wtórnym. Wydzielone zawiesiny osadu czynnego zbierają się w dolnej części osadnika, wykonanego w postaci leja. Z tej przestrzeni poprzez szczelinę przepustową i układ pompowy osad jest zawracany do komory napowietrzania. Prawidłowy przebieg tego procesu wspomagany jest poprzez system przegród powodujących „wysysanie” osadu podczas pracy zestawu napowietrzającego i pomp zainstalowanych na dnie zbiornika.

Biologicznie oczyszczone ścieki są odprowadzane z osadnika do koryta pomiarowego poprzez perforowaną rurę przelewową, zainstalowaną na całej szerokości zbiornika. Otwory w rurze przelewowej wykonane są w taki sposób, że znajdujący się ewentualnie w osadniku pływający „kożuch”, nie może przedostać się do ścieków oczyszczonych. Kożuch ten jest zasysany do lejów za pomocą pompy z zestawu napowietrzającego i wprowadzany do zbiornika osadu czynnego.

1) zestaw napowietrzająco-mieszający
2) mieszadło
3) przelew rurowy
4) lejki zasysające
5) kasety kierunkowe
6) przelew odpływowy
Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.